Bewindvoering

Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en de bewindvoerder van groot belang. Er is altijd een kennismakingsgesprek tussen de cliënt en de bewindvoerder. Dit gesprek zal meestal bij de cliënt thuis of op een neutrale plek plaatsvinden.


Na inventarisatie van de financiële informatie en het duidelijk bespreken van de afspraken zal ik beoordelen of de cliënt en ik een samenwerking kunnen aangaan.


Er zal een plan van aanpak voor bewind worden opgesteld welke doorgesproken wordt met en ondertekend door de cliënt. Het plan van aanpak en de aanvraagformulieren worden door mij opgestuurd naar de kantonrechter. De kantonrechter zal dan beslissen of onderbewindstelling wordt toegekend. Zo ja, dan wordt uw financiële administratie ondergebracht bij Veerman Bewindvoering. Bewind is alleen voor meerderjarigen.


Ik maak uw inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en vermogen inzichtelijk en leg jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Ik zal contacten onderhouden met schuldeisers en instanties en zorg dat de rekeningen tijdig betaald worden en dat er geen nieuwe betalingsachterstanden ontstaan.Indien er schulden zijn komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening. Dan zal ik een voorstel doen aan de schuldeisers om binnen circa 3 jaar zoveel mogelijk af te lossen waarna de rest van de schuld wordt kwijtgescholden. Dit heet een ‘minnelijk traject’. Indien de schuldenpositie complex is, kan er worden gekozen voor schuldhulpverlening via de Gemeente. Ik zal u hierbij de hele tijd begeleiden.


Wanneer één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met een gedeeltelijke kwijtschelding van uw schuld, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP). Ook hier geldt dat u door mij gedurende het gehele traject begeleid wordt.


Ik neem elke cliënt serieus. Mijn manier van communiceren is open en transparant. Ik zal de cliënt uitleg geven waarom bepaalde financiële beslissingen door mij moeten worden genomen.


Door het overnemen van uw financiële administratie wordt er overzicht en rust voor u gecreëerd.


Voor klachten over uw bewindvoerder kunt u terecht bij:


  • Veerman Bewindvoering
  • De aangesloten branche- of beroepsvereniging NBPB
  • De kantonrechterPostbus 179

1130 AD Volendam

tilly@veermanbewindvoering.nl

06 81 68 67 24